بایگانی موضوعی: پیرامون طرح اندیشه مطهر

ضرورت مطالعه کتب شهید مطهری-معمار منتظرین

این مطالب برگزیده هایی از چند سخنرانی حاج آقا معمار منتظرین می باشد: بعد از سالیان سال که از شهادت این مرد بزرگ (مرحوم شهید مطهّری) می‌گذرد، شخصیّت ایشان هنوز در جامعه‌ی ما تفهیم نشده است و بسیاری از ضرورتهای مطالعه‌ی آثار ایشان و آثاری که می‌تواند داشته باشد، هنوز برای جامعه‌ی ما تبیین نشده است. …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8/

ضرورت مطالعه آثار شهید مطهری (ره)-دکتر غلامی

چرا باید همه ما یک طرح مطالعاتی داشته باشیم؟ وقتی به مسلمانان اطراف خود نگاه می کنیم، به طور معمول با دو دسته مسلمان روبرو می شویم. گروه اول مسلمانان وراثتی که متأسفانه در میان افراد، بسیار مشاهده می شوند. مسلمان وراثتی مسلمانی است که دلیل مسلمانی اش مسلمان بودن پدر و مادرش است. یعنی …

ادامه‌ی مطلب »

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ba/

مقرری سیزدهم طرح اندیشه مطهر

سیزدهمین قسمت از سیر مطالعاتی اندیشه مطهر جهت مطالعه و دانلود

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1/

مقرری دوازدهم طرح اندیشه مطهر

مقرری دوازدهم طرح اندیشه مطهر، شامل ترکیبی از کتاب حماسه حسینی جلد اول و کتاب ده گفتار است و به مبحث امر به معروف و نهی از منکر می پردازد

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1/

مقرری یازدهم طرح اندیشه مطهر

مقرری یازدهم طرح اندیشه مطهر، از کتاب حماسه حسینی جلد اول: بحث تحریفات و تحلیل واقعه عاشورا

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1/

مقرری دهم طرح اندیشه مطهر

مقرری دهم طرح اندیشه مطهر. مقرری مطابق سیر مطالعاتی کتاب حماسه حسینی جلد ۱ می باشد و شامل توضیحات کلی پیرامون واقعه عاشورا و بینش کلی تحلیلی است.

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1/

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »

آوردن موارد بیشتر