جلسه باهم خوانی شماره۱- اساتید

بینش مطهر اساتید- ۳/۵/۹۸- باهم خوانی

بینش مطهر اساتید ۳/۵/۹۸ ساعت ۱۴ مسجد دانشگاه شیرازکتاب آزادی انسان- آزادی معنوی۱-از ابتدای آزاد مرد واقعی از داستان حکومت علی ع بر انبار: عادت کردن به این که چاپلوسی دیگران و افراد ما فوق انجام شود کار صحیحی نیست. هم روح ما را خراب می کند و هم کسی …

بیشتر بخوانید »

بینش مطهر اساتید، ۲۴/۳/۹۸- باهم خوانی

بنام خدا.اولین جلسه بینش مطهر اساتیدمسجد دانشگاه شیراز- ۲۴/۳/۹۸کتاب ازادی انسان،مبحث آزادی معنوی ۱/ صص ۱۵-۲۸. تا سر مبحث آزادمرد واقعیروش باهم خوانی شهید مطهری. بسم الله.سوال: استاد میفرماید همه انبیا برای آزاد کردن مردم آمده اند. مگر مردمی که پیامبر برای آنان می رود همه اسیر نفس هستند یا …

بیشتر بخوانید »